Yapı Güçlendirme

YAPILARIN DEPREME DAYANIKLILIK ANALİZİ VE GÜÇENLİNDİRME PROJELERİNİN HAZIRLANMA METODOLOJİSİ

YAPIYA AİT RESMİ KURUMLARCA ONAYLANMIŞ PROJE VE RAPORLARIN  İNCELENMESİ

Yapılara ait resmi kurumlar (belediye, imo, diğer mesleki odalarca ve üniversiteler) tarafından verilmiş proje ve raporların yapının ruhsat tarihindeki   deprem yönetmeliklerine uygun olup olmadığının tespitlerin yapılması.

Projesiz ve İskansız yapıların yerinde mevcut rölevesi alınıp projelerinin mevcut deprem yönetmeliğine göre uygunluğunun tespit edilmesi.

Bina-Güçlendirme-Avantajları-nelerdir-76

YAPI ÜZERİNDE YAPILACAK GÖZLEM, İNCELEME VE DENEYLER

Yapıda ihtiyaç duyulan beton basınç ve çelik çekme dayanımlarına ilişkin test raporlarının hazırlanması.

Yapının fay hattı üzerindeki konumunun belirlenmesi ve oturduğu jeolojik zemin etüdlerinin  kontrolü.

WhatsApp-Image-2019-03-15-at-22.02.57-10

BETON KALİTESİNİN VE DONATI DURUMUNUN BELİRLENMESİ

Eleman Detayları: Yapılacak donatı tespitleri için paşometre ve donatı röntgeni gibi testler ve mekanik yöntemler yardımıyla donatıları belirlenmektedir.

Malzeme Özellikleri: Beton kalitesini belirleyebilmek için yönetmelikte belirlenen minimum sayıdan az olmamak üzere karot numune ve beton test çekici okumaları rapora eklenmektedir.

daha çok ilgi uyandırabilirsiniz!

celikguc03.jpg

GEOTEKNİK İNCELEMELER

Yapının, üzerinde yer aldığı zemin tabakalarının cinsleri ve indeks özelliklerini (zeminin; kuru,doygun ve doğal birim hacim ağırlıkları, içsel sürtünme açısı, kohezyonu, sıkışma yüzdesi, porozitesi, su muhtevası, Atterberg Limitleri ve diğer zemin karakteristikleri ile dane dağılımı), yer altı su durumunu, zemin oturması ve sıvılaşma ihtimalini, “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği de belirtilen zemin grubu incelenerek, yerel zemin sınıfı belirleyerek jeoloji ve geoteknik konusunda uzman inşaat mühendislerince ortaklaşa “Zemin ve Temel Etüdü Raporu” hazırlanmaktadır.

Zemin Etüd raporunda verilen bilgiler, elastik zemine oturan temel modeli yapılabilmesi için yeterli olmaktadır.

Blueprint

YAPILARIN DEPREM DAYANIKLILIK ANALİZİNİN YAPILMASI VE GÜÇLENDİRME PROJELERİNİN FAYDA/MALİYET ANALİZLERİNİN YAPILMASI

·         Mevcut Yapının Analizi

Binanın taşıyıcı sistem özelliklerinin belirlenmesinden sonra, yapı önce düşey yüklere göre daha sonra da deprem etkisine göre analiz edilmektedir. Analizlerde Resmi Gazete’de yayınlanan “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği esasları kullanılır. Analizlerde yapının yönetmelikteki bilgi düzeyi için öngörülen katsayılar kullanılarak, Yönetmeliğin Depremde Bina Performansının Doğrusal Elastik Hesap Yöntemleri İle Belirlenmesi‘ maddesine göre binanın deprem performansı belirlenmektedir.

Analizlerde, kabul görmüş bilgisayar yazılımlarını kullanılmakta ve program girdileri, taşıyıcı sistem idealleştirmeleri ve kullanılan analiz yöntemleri statik hesap raporlarında anlaşılır bir şekilde gösterilmektedir.

deprem-performans-analizi-nasil-yapilir1

DEĞERLENDİRME SONUÇ RAPORU

Yapılan analizler sonucu elde edilen sonuçlar irdelenerek, bu çalışmanın sonucunda yapının mevcut haliyle korunması veya takviye edilmesi veya yıkılması alternatifleri değerlendirilerek, firmamız görüşü ve maliyet unsurlarını da içerecek şekilde gerekçeleri ile birlikte işverene sunulmaktadır.daha çok ilgi uyandırabilirsiniz!

3-Figure2-1.png

GÜÇLENDİRME PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

Yapıya ait tüm proje, rapor ve hesapları sonuçlarına göre yapının deprem dayanımının yeterli düzeye ulaştırılması için taşıyıcı sistemin bir bütün olarak ve/veya belirli elemanlar bazında alışıla gelen klasik donatılar ile uygulanan (halk arasında mantolama ,gömlekleme) veya yeni nesil teknolojik ürünler (fiber donatı,tekstil karbon kumaş, karbon laminat ve mesh elemanlar ) ile güçlendirme projelerini hazırlıyoruz. Yapıya ait yapılan bu rapor ve projeleri isteğe bağlı olarak ‘İMO’,üniversite  onaylarına sunuyoruz. Zemin etüdü sonuçlarına göre ; temel takviyesi gerekmesi halinde zemin güçlendirmesi de ‘Yapı Güçlendirme Projeleri’ içerisinde hazırlanır.

Bu süreçte, teknik bakımdan geçerli, bölge şartlarında yapımı mümkün ve yapının mimari işlevlerine en az müdahale içerecek tarzda tasarlayacağımız güçlendirme sistemlerinin geliştirilip projelendirilmesini sağlıyoruz. Çözümlerin, yönetmeliğin öngördüğü güvenlik sağlanırken aynı zamanda ekonomik olmasına da dikkat ediyoruz.

Yapının güçlendirme projesine ilişkin çizimleri, profesyonel mühendislik kuralları çerçevesinde yeterli ayrıntıda, anlaşılabilir ve uygulanabilir biçimde hazırlıyor, güçlendirme ve onarım detaylarını her bir yapı ve eleman bazında ayrı ayrı düzenliyoruz.

2.jpg

MİMARİ, MEKANİK VE ELEKTRİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

Mimari, mekanik ve elektrik tesisatların röleveleri  alınarak, sadece hazırlanan güçlendirme projelerinden etkilenen mahaller veya işverenin talep etmesi durumunda yapının tamamının mimari, mekanik ve elektrik uygulama projeleri yeniden yapılır.  

Blueprint

İNŞAAT MALİYETLERİNİN HAZIRLANMASI İLE FAYDA/MALİYET ANALİZLERİNİN YAPILMASI

İşverenin talep etmesi durumunda hazırlanan projelerin keşif, metraj tabloları hazırlanarak, yapının yıkılıp yeniden yapılması ile güçlendirilmesi maliyetlerinin mukayese hesapları yapılarak, tam takım olarak teslim edilir.

İşverenin talep etmesi durumunda; firmamız tarafından hazırlanan güçlendirme projelerinin uygulama kontrollüğü de yapılmaktadır.

Modern White House